చిప్స్

మీరు కలగంటున్నప్పుడు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తో చూడటం, తినడం లేదా ఏదైనా ఇతర చర్య వంటి ఏదైనా చేయడం, తీవ్రమైన ప్రయోజనం లేదా విలువ లేని విషయాలకు ప్రతీకలుగా వ్యాఖ్యానించవచ్చు, అయితే ఇంకా నిశితంగా గమనించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని లక్షణాలు న్న, అ౦త గారాబ౦ లేని విషయాలను అ౦తగా ఉ౦చకూడదు.