బబుల్ బాత్

తన కలలో బబుల్ బాత్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి విశ్రాంతి మరియు ప్రశాంతత కోసం చూస్తున్నాడు. బహుశా మీ కోసం ఖాళీ సమయాన్ని కనుగొని, సాధ్యమైనంత వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ఆ కల సూచిస్తుంది.