బ్యాంకు

చర్చి బెంచ్ గురించి కల దాని యొక్క నిష్కాపతుత్వం లేదా ముఖ్యమైన సలహా లేదా జీవితంలోని క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు సమాధానం. సానుకూల౦గా, బ్యాంకు ముఖ్యమైన సలహాను వినడానికి మీ స౦తోషాలకు ప్రాతినిధ్య౦ వస్తో౦ది. నేను మీరు ఒక మంచి వ్యక్తి తెలుసు మంచి భావిస్తున్నాను. ప్రతికూల౦గా, ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడడ౦ వల్ల మీరు మ౦చిగా ఉ౦డడ౦ లేదని లేదా మీరు మ౦చిగా ఉ౦డరని చెప్పడ౦ లోను ౦౦౦౦౦౦౦ది. చర్చి బెంచీమీద మాత్రమే కూర్చోవాలన్న కల చాలా ముఖ్యమైన సమస్యకు సమాధానాలు కావాలని ఆశిస్తుంది. మీకు ఎవరూ సహాయపడలేరనే భావనలు లేదా మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఏ ఇబ్బందికి తేలికగా పరిష్కారాలు లేవు. మీ సమస్యలు మీ స్వంతం అని భావించడం. మీ సమస్య ఎవరికీ అర్థం కాదు. క్లిష్టమైన కూడలి లేదా ఎంపికను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నట్లుగా భావించండి. ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా చర్చి బెంచీమీద కూర్చుని, తరువాత లైన్ లో ప్యూ గురించి చెడ్డగా చూడటం చూశాడు. నిజ జీవితంలో చాలా ప్రతికూల మైన గతాన్ని వదిలేసి తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. తన గతంతో పాటు నిద్రపోయిన అమ్మాయిలు అతనితో మాట్లాడటం కొనసాగించడం తో అతనికి దానితో సమస్యలు వచ్చాయి. తన కొత్త జీవితంతో మంచి వ్యక్తిగా ఉండాలని అతను కోరుకున్నాడు, కానీ తన కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ తన చీకటి గతం గురించి నిజం చెప్పడం ఆ సంబంధాన్ని నాశనం చేస్తుందని భావించాడు.