వెదురు

వెదురు గురించి కల మిమ్మల్ని మీరు తేలికగా ~విరిగిపోవడం~, ఓడించడం, తెలివైన, తక్కువ లేదా లోనతో మాట్లాడటం గురించి సున్నితత్త్వం సూచిస్తుంది. మీ డిఫెన్స్ చాలా సున్నితమైనలేదా చౌకైనదని భావించడం. ఎదుటి వారు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీ నుంచి దూరంగా వెళ్లగలరు లేదా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీతో మాట్లాడగలరు. మీ జీవితంలో నికొంత భాగం అద్భుతంగా ఉంటుంది, అయితే ప్రాథమికంగా బలహీనంగా ఉన్నట్లుగా భావించడం. ఉదాహరణ: వెదురు తోటను సాకారం చేయడానికి ఒక యువకుడు కలగన్నవాడు. నిజ జీవితంలో, అతను ప్రజలకు మరింత క్రూరంగా శిక్షణ ను ప్రారంభించాడు, వారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దానిని ఉపయోగించకుండా లేదా తక్కువ మాట్లాడటాన్ని ఆపడానికి.