నీటి బెలూన్లు

వాటర్ బెలూన్ యొక్క కల, ఎవరినైనా చాలా ఇబ్బంది పెట్టాలనే మీ కోరికకు చిహ్నంగా ఉంటుంది. చిరాకులేదా కోపాన్ని ఆటగా ల్లో వ్యక్తం చేయడం ప్రత్యామ్నాయంగా, మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటున్నట్లుగా మీ భావనను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.