న్యాయసంతులనం

సమతాభావానికి, సమతాభావానికి, సమతాభావానికి ప్రతీకఅయిన సమతాభావానికి ప్రతీక.