తక్కువ లేదా తక్కువ

బాస్ ఆడటానికి, మీరు కలలు కంటున్నప్పుడు, సంతులిత జీవితానికి ప్రతీకాత్మక అర్థం ఉంటుంది. బాస్ తో ఆడటం కూడా అభిరుచి యొక్క బీట్ మరియు లయను సూచిస్తుంది. మీరు కలలు కనేటప్పుడు, సింగ్ బాస్ ఏకాగ్రత మరియు ప్రేరణ. భవిష్యత్తులో మీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న దాని కోసం ఒక గట్టి సన్నద్ధతను ఈ సింగ్ చూపిస్తుంది.