పక్షులు

* దయచేసి కోళ్లు మరియు చికెన్ (ఆహారం) రిఫర్ చేయండి.