వేగంగా ముందుకు

వేగంగా తిరిగే టీవీ సినిమా లేదా షో చూడాలనే కల అసహనం తో కూడిన ది. ఇది సౌకర్యం లేదా సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఉండాలనే కోరికకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం కూడా కావొచ్చు. మీ జీవితం వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నట్లుగా కలగంటే, మీ జీవితంలో నిఒక పరిస్థితి ~ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో ఉండటం~ గురించి భావనలు. మీరు నెమ్మదించాల్సిన ఒక సంకేతం. మీ వేగంగా కదిలే మీ జీవితాన్ని కలలు కనే కలలు కూడా జీవితం వేగంగా కదులుతున్నదని లేదా జీవితం మిమ్మల్ని దాటుతోందని మీరు భావించడానికి ఒక సంకేతం.