మొక్క

పవర్ ప్లాంట్ గురించి కల మీ జీవితంలో నిఒక ప్రాంతం పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ జీవితం నుంచి తొలగించబడినట్లయితే, మీరు ఇబ్బంది పెట్టే స్థితి, పరపతి లేదా విజయం యొక్క సంధాత. ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం పోయినట్లయితే, మంచి సమయం లేదా సంతోషం ముందుకు సాగదు. ఉదాహరణ: ఒక మహిళ ఒక పవర్ ప్లాంట్ పేలిపోబోతున్నట్లు కలగంది. నిజజీవితంలో తన నిశ్చితార్థం ముగిసిపోబోతున్నదని ఆమెకు తెలుసు. పేలడానికి దగ్గరగా ఉన్న పవర్ ప్లాంట్, అదృశ్యమైన అన్ని సామాజిక పరస్పర ం పై సన్నిహిత న్యూప్టియల్స్ ప్రభావం గురించి మీ భావాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.