అరోరా బోరియల్

అరోరా బొరియలిస్ యొక్క కలను, అది దాని వ్యక్తిత్వం నుండి ఉత్పన్నము అయిన ఆత్మను సూచిస్తుంది. జీవితంలో నిస్స౦కోచ౦గా ఉ౦డడ౦ మీకు చాలా గొప్పఅనుభూతి. మీ జీవితంలో మిగిలిఉన్న ఆనందం మరియు ప్రశాంతత యొక్క తదుపరి విషయాన్ని ఆ కల సూచిస్తుంది.