వేధింపులు

మీరు ఎవరిపైనైనా ఉపయోగించబడ్డ వేధింపుకల కల, పే గో టైమ్ కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అంటే మీ కుటుంబం లేదా స్నేహితుల కొరకు మీరు గతంలో చేసిన దానిని మీరు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. మీరు ప్రేమించే వారిని మీరు ప్రవర్తించడం ప్రారంభించాలి మరియు వారి పట్ల మీకున్న ప్రేమను చూపించాలి. మీరు దుర్వినియోగం చేశారని మీరు కలగంటే, మీ జీవితంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అర్థం. జాగ్రత్త వహించండి, ఎవరినీ నమ్మవద్దు, ఎందుకంటే మీ జీవితంలో దుఃఖాన్ని కోరుకునే వ్యక్తి ఉండవచ్చు.