వైమానిక దాడి

ఒక వైమానిక దాడి గురించి కల ఒక అంతర్జనిత హెచ్చరిక లేదా మీరు ఒక ముప్పు ను నివారించడానికి మీరు చేస్తున్న దానిని వదిలేయాలని సూచిస్తుంది. ~అకస్మాత్తుగా~ ఉన్న ప్రమాదాన్ని పరిహరించడానికి ఒక ప్రాధాన్యత. మీ జీవితంలో నియంత్రణ లేకపోవడం అనుభూతి.