భయ౦తో

మీరు కలలో భయం గురించి కలలు కనడం వల్ల, అటువంటి కల నిజమైన భయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.