సాసేజ్ లు

సాసేజ్ యొక్క కల, పరిపూర్ణమైనది కాని లేదా మీ మొదటి ఎంపిక కాదు అనే దానికి ఉత్సాహాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మీ అత్యుత్తమ ఆప్షన్. మీరు ప్రస్తుతం చేయగలిగినది ఏదైనా అత్యుత్తమైనది అని భావించడం. క్లిష్టపరిస్థితుల్లో అత్యుత్తమంగా తీర్చిదిద్దడం ప్రకాశవంతమైన వైపు చూడటం.