స్టిర్

కొంతమంది వ్యక్తుల ్ని మీరు కలగిస్తే, అది కొంతకాలం నుండి మీకు ఇబ్బంది కలిగించే సమస్యలు మరియు సమస్యలపై పోరాడటానికి మీ ప్రయత్నాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ కల కూడా వద్దు అని సూచించవచ్చని భావించండి.