ముల్లంగి

మీరు లేదా మీరు చాలా బలమైన ప్రకటన చేశారని, మీరు దానిని చూడటమా లేదా రుచి చూడటమా అని ఉపచేతన యొక్క సిఫార్సుగా వ్యాఖ్యానించబడింది. ఇతరులకు తెలియకుండా మీరు బాధి౦చవచ్చు.