టాన్సిల్స్

మీ టాన్సిల్స్ పొందాలనే కల ఒక సమస్యను పరిష్కరించడానికి అసహ్యకరమైన లేదా అసహ్యకరమైన పద్ధతిగా సూచిస్తుంది. మీరు ఏదైనా ఫిక్స్ లేదా పునరుద్ధరించడానికి ఇష్టపడే దేనిగురించి అయినా పట్టించుకోవడానికి మీరు చేసిన ఒక నిబద్ధత సరైనది కాదు. ఉదాహరణ: ఒక అమ్మాయి తాను టాన్సిల్స్ కు వెళ్లాలని చెప్పింది. రియల్ లైఫ్ లో ఆమె మాజీ ప్రియుడు తనతో సెక్స్ లో ఉంటే నే ఆమెతో స్నేహం గా ఉండేవాడు. ఆమె ఆ ఇష్టం లేదు. టాన్సిల్స్ తొలగించాల్సిన అవసరం మీ జీవితంలో లేకపోవడం అనే సమస్యను పరిష్కరించడం కొరకు మాజీలకు సెక్స్ ఇవ్వడం అనే అసహ్యకరమైన వాగ్ధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.