కుటుంబ వృక్షం

ఒక కుటుంబ వృక్షం గురించి కల, మీరు నేడు మీరు ఏమి మారింది అన్ని విభిన్న అనుభవాలు చూడటానికి ఎంత ఆసక్తికరమైన భావనలను సూచిస్తుంది. మీ గత అనుభవాలన్నీ కలిసి ఒక కొత్త అనుభూతిని ఏర్పరచుకో. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీ గత అనుభవాలన్నీ నేడు మీకు కలిగిన ఒక సమస్యకు ఏవిధంగా బాధ్యత వహిస్తాయనే దానిపై ఒక కుటుంబ వృక్షం అంతర్దృష్టిని కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారు అర్థం.