బర్ప్

if you dream of belching, then such a dream indicates arrogance. మీ కలయొక్క అత్యుత్తమ భాష్యం పొందడం కొరకు, దయచేసి బర్పింగ్ యొక్క అర్థాన్ని చూడండి.