బిందువులు

ఒక డాట్స్ గురించి కల నిజాలను సూచిస్తుంది, మీరు వాస్తవరూపం దాలుస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా సాధారణ సమస్యలు, సమస్యలు లేదా పరిస్థితులు. మరేదీ ముఖ్యం కాదని భావన.