లూజ్

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, పేలు యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.