రసాయన ిక ఆయుధాలు

కెమికల్ ఆయుధాల గురించి కల రికవరీతో పాటు పోటీని స్టెరిలైజ్ చేయాలనే కోరికను సూచిస్తుంది. మీ వ్యతిరేకత ను౦డి వారికి వ్యతిరేక౦గా మీరు చేసే బలహీనతను నిర్బ౦ద౦గా లేదా దిగ్భ్రా౦తి౦పజారుగా ఉపయోగి౦చడ౦. ఎవరైనా పోగొట్టుకోవాలనే కోరిక. పశ్మి౦పబడకు౦డా పోటీవిజయాన్ని పూర్తిగా ~విష౦~ చేయడానికి ఒక కాలిక్యులేటెడ్ ప్రయత్న౦. మీ రోజువారీ జీవితంలో పోరాటం లేదా సంఘర్షణ, ఖాళీగా ఉన్న, సంప్రదింపులు లేదా శాశ్వత వైఫల్యాన్ని కరుణ లేకుండా చూడాలని కోరుకునే వారు. పోటీని బలవంతంగా తుడిచిపెట్టాలన్న ఒక అసంపూర్తి వాంఛ, అవి నిరుపయోగమైనవని. ఎవరైనా సానుభూతి లేని వారిని శాశ్వతంగా నాశనం చేయాలని లేదా వారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని అనుకుంటున్నారని తెలిసి కూడా రసాయన ఆయుధాలు అసౌకర్యభావాలకు ప్రాతినిధ్యం వస్తో౦ది. మీ శత్రువుల గురించి భావాలు, ఆలోచన నిరుపయోగమైనది మరియు శాశ్వతంగా పూర్తిగా విర్మి౦చడానికి అనుకు౦టున్నారు.