షాక్ ఆయుధాలు

స్టన్ గన్ యొక్క కల, నిర్ణయాలు, పరిస్థితులు లేదా ఇతర వ్యక్తులను స్తంభింపచేసే లేదా నిలిపివేయగల శక్తితో మీ వ్యక్తిత్వంయొక్క ఒక భావనకు చిహ్నంగా ఉంటుంది. ఆశ్చర్య౦ లేదా షాక్ అనే మూలకాన్ని నమ్మకాలను మార్చడానికి లేదా రక్షణ యంత్రాంగ౦గా ఉపయోగి౦చబడినప్పుడు ఒక స్టన్ గన్ లేదా టేజర్ కలలో కనిపి౦చవచ్చు. స్టన్ గన్ తో దాడి చేయడం అనేది మీ ఎంపికలను పూర్తిగా స్తంభింపచేసే పరిస్థితులకు సంకేతం. పరిస్థితులు లేదా వ్యక్తులు అనవసరమైన ఆశ్చర్యాలతో ఒక పరిస్థితి గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా మార్చుతారు.