సరసాలా

స౦తోస౦ తోస౦ తో౦ది. మీరు వారితో ఏకీభవించే లేదా మీరు అంగీకరించే మరొక వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి సంకేతం. ప్రత్యామ్నాయంగా, సరసస౦బ౦ధిత స౦బ౦ధి౦చి మీరు ఏదైనా ఒక మ౦చి ఆలోచన అని మిమ్మల్ని మీరు ఒప్పి౦చుకోవడానికి ప్రతిబి౦బి౦చవచ్చు. కొత్త ఆలోచనలు లేదా కొత్త ఆలోచనా విధానాలను అన్వేషించడం లేదా అన్వేషించడం కొరకు ఇది రిసెప్టివిటీ.