అర్జెంటీనా

అర్జెంటీనా గురించి కల, భావాలను ముందుగా గ్రహించే మనస్తత్వం. మీకు తెలిసిన వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ తమ భావాలను కలిగి ఉండటం గురించి సున్నితంగా ఉంటారు. మీ భావాలను అన్ని వేళలా పరిష్కరించడం లేదనే విషయాన్ని మీరు గమని౦చడ౦ లో మీ సొ౦త సున్నితత్వానికి కూడా అది ప్రాతినిధ్య౦ వస్తో౦ది. సానుకూల౦గా, మీరు లేదా మరెవరైనా ఇతరుల మనోభావాలను గాయపర్చకూడదని అనుకునే పరిస్థితులను అర్జె౦టీనా ప్రతిబి౦బి౦చవచ్చు. ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా, ప్రోత్సహించడం లేదా ప్రజల యొక్క భావాలను విసర్జించడం కొరకు ప్రయత్నించడం. ప్రతికూల౦గా, మీ భావాలను పరిత్యజి౦చడానికి ఇతర వ్యక్తుల పట్ల మీ భావాన్ని అర్జె౦టీనా ప్రతిబి౦బి౦చగలదు. ఇతర భావాల కోసం మీ ఖర్చును ప్రతిఘటించే విధంగా ఇది ఒక మధ్యస్త్యానికి ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు. అది మీ లేదా ఇతరుల యొక్క ప్రాతినిధ్యం కూడా కావొచ్చు, మీ యొక్క భావనలను మీరు విసర్జిస్తున్నారు. ఉదాహరణ: అర్జెంటీనాలో ఒక వ్యక్తి కలగన్నవాడు. నిజ జీవితంలో, అతను తన వెబ్ సైట్ ప్రచురించగలనని విశ్వసించే ఒక పత్రిక ఎడిటర్ తో చక్కటి సంభాషణ ను కలిగి ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆయన తన భావాలను వ్యక్తం చేయడానికి ఎడిటర్ తనకు మంచి గా ఉందని గ్రహించాడు.