సౌదీ అరేబియా

సౌదీ అరేబియాలో ఉండటం అనే కల, తప్పులకు లేదా ఇతరులకు సిగ్గు కలిగించే అవకాశం లేదని మీరు భావించే సామాజిక పరిస్థితుల్లో మునిగిపోయిన ఒక మైండ్ సెట్ కు సంకేతం. ఇతరులకు శాశ్వతత్వం లేదా విధేయత కావాలని భావించడం, అన్నిటికంటే ముందు. ఎవరైనా కొత్తది చేయరని చెప్పిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు. ఇతరుల యొక్క యథార్థతను లేదా అప్పియరెన్స్ లను మెయింటైన్ చేయడం కొరకు మీరు చెప్పినదానిని చేయడం ~కేవలం ఎందుకంటే~ అనుసరి౦చాల్సిన అవసర౦ అనిపి౦చడ౦. ఎవరైనా పెద్దఅనుభూతి చెందడానికి వీలు కలిగి. ప్రతికూల౦గా, సౌదీ అరేబియా గుడ్డి తల్లిద౦డ్రుల నియ౦ద్రణను ప్రతిబి౦బి౦చవచ్చు. ~మీరు చెప్పినది చేయండి~ పరిస్థితి వేరే కారణం కోసం, ఎవరో చెప్పినది తప్ప. ఇతర వ్యక్తులను గౌరవించాలి. మీరు లైన్ నుంచి బయటకు వచ్చినలేదా ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే, అది సంభావ్య తకు సంబంధించిన సంభావ్యత గురించి నిరంతరం గాఅనిపిస్తుంది. ఎదుటి వ్యక్తి అహం, హుందాతనం వల్ల మీ నిజమైన భావాలను వ్యక్తం చేయవద్దు. మార్పు లేదా మీ అంతట మీరు నిలబడటం ప్రమాదకరం అని భావించడం. ఈ పరిస్థితికి అన్ని హేతుబద్దమైన ఆలోచనకు ముందు గుడ్డిగా లోబరుచడానికి లేదా గౌరవం అవసరం అని భావించడం.