చైన్ సా

గొలుసుకట్టు కల, భావాలపట్ల పూర్తిగా అగౌరవాన్ని, పర్యవసానాలను గురించి చింత, ఏ మాత్రం చింతలేదు. గొలుసుకట్టు అనేది ఇతర భావాలకు సంపూర్ణ సున్నితత్వం యొక్క ప్రాతినిధ్యం కూడా. నిర్లక్ష్యపు నిర్లక్ష్యం. మీ జీవితంలో నిస్స౦కోచ౦గా, మీ కోరికలు లేదా జీవిత పరిస్థితుల గురి౦చి మీ జీవిత౦లో ఉన్న మీ భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, భావాలను, ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి ఒక గొలుసు తో ఒక భయంకరమైన కనిపించే వ్యక్తి ని చూడాలని కలలు కనేవాడు. రియల్ లైఫ్ లో తన బిజినెస్ పార్ట్ నర్ పూర్తిగా అతన్ని స్క్రూచేసి, ఏమీ పట్టించుకోనట్లుగా ఏమీ లేకుండా వదిలేశాడు.