క్లామ్

మీరు నిద్రపోయి, కలలు కంటున్నప్పుడు, మీరు మానసికంగా చల్లగా ఉన్నారని సలహా ఇచ్చినప్పుడు, మూసిఉన్న ఓయిస్టర్ తో ఏదైనా చేయడం లేదా చూడటం. మీరు ఇతరుల్ని ఆపివేసి, మీ సమస్యలను, మీరు అనుభవిస్తున్న సమస్యలను విడిచిపెట్టకుండా ఉండవచ్చు.