బ్యాక్ ప్యాక్

కలలో మీరు బ్యాక్ ప్యాక్ ని చూసినట్లయితే, అది మీ నవ్యతకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీ కలయొక్క అత్యుత్తమ భాష్యం పొందాలని మీరు అనుకున్నట్లయితే, దయచేసి బ్యాక్ ప్యాక్ యొక్క అర్థం చూడండి.