పందెం

ఏదైనా ఒక దానిపై పందెం గురించి కల ఒక వ్యక్తి యొక్క రిస్క్ లేదా పరిస్థితిని మీరు తీసుకునే రిస్క్ కు సంకేతం.