అపోలో

మీరు అపోలోను చూడాలని కలలు కంటున్నప్పుడు పెరుగుతుంది. అపోలో సూర్యుని కి దేవుడు మరియు జ్ఞానోదయము మరియు మంచితనము సూచిస్తుంది.