యాంత్రిక

మెకానిక్ గురించి కల మిమ్మల్ని లేదా ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనశైలి లేదా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే శైలి ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తికి తెలియజేస్తుంది. ఒక మెకానిక్ తన వైఫల్యాలు లేదా మినహాయింపుల గురించి అవగాహన లేదా గుర్తింపును ప్రతిబింబించవచ్చు. మీ గోల్స్ అప్రోచ్ గురించి మరింత అధునాతనంగా ఉండాలని అర్థం చేసుకోవడం ఇది మిమ్మల్ని వెనక్కి నిలిపిఉంచే గత ంలో వచ్చే గాయాలకు లేదా గాయాలకు ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు. మీ ట్రాక్ ల్లో మీరు ఆగిపోయిన మీ జీవితంలోని కొంత ప్రాంతాన్ని రిపేర్ చేయడం లేదా మార్చడం మీరు మెకానిక్ అని కలగన్నట్లయితే, వారు తమ ఎంపికలు లేదా గోల్స్ పనిచేయడానికి ఏమి చేయాలనే విషయాన్ని ఇతరులకు తెలియజేయడానికి మీరు ప్రతిఫలించవచ్చు. ఎంపికలు లేదా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం గురించి మరింత స్మార్ట్ గా ఉండటం కొరకు ఇతరులకు సహాయపడండి. ఇతరుల యొక్క విధానాలు లేదా నిర్ణయశైలితో అవగాహన లేదా అధునాతనత లేకపోవడం గురించి ఇతరులకు వెల్లడిస్తారు.