అల

అలల కల లోకి, అది శక్తి మరియు శక్తి సూచిస్తుంది. అలఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది. తక్కువ అలల్లో ఉండే శక్తి మీలో ఉంటుంది.