శీర్షిక

శీర్షిక కోసం కల సమాచారం లేదా అంతర్దృష్టిని సూచిస్తుంది ప్రాధాన్యత. ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేస్తున్న కొత్త వాస్తవాలు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాయి. ఒక కొత్త అభివృద్ధి ఉద్భవించింది, ఇది ఒక మంచి ఆలోచన కావచ్చు ఎందుకంటే మీరు ~ప్రతిదీ వదిలి~ అని భావించేలా చేస్తుంది. ఇక పై ఏమీ ముఖ్యం కాదని భావించడానికి. ప్రతికూల౦గా, మీరు అధిక శక్తి భయాలను ఇస్తున్నారనో లేక ఒక పరిస్థితి యొక్క నాటకాన్ని మీ వస్తుస౦బ౦ధత్వాన్ని అడ్డగి౦చడానికి అనుమతి౦చడ౦ వ౦టివాటిగురి౦చి ఒక శీర్షిక సూచి౦చవచ్చు.