యాడ్స్

ఒక వ్యక్తి లేదా పరిస్థితికి ఒక వ్యక్తి లేదా పరిస్థితి మీకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడని లేదా మీ మొదటి ఎంపిక కాదు. ఆసక్తి లేని, పరధ్యానంగా ఉన్న లేదా విశ్వసించే ప్రత్యామ్నాయ ఎంపికలు లేదా ఆలోచనలు సముచితం కావు.