యాంటీ ఫ్రీజ్

ఒకవేళ మీరు యాంటీ ఫ్రీజ్ ని చూడాలని లేదా ఉపయోగించారని మీరు కలగంటున్నట్లయితే, మీ చుట్టూ ఉన్న వారితో మీరు తగినంత కాంటాక్ట్ లో లేరనే అర్థం. బహుశా మీరు ఇతరులకు మరింత తెరిచి, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు ప్రేమించే వారికి చూపించాలి మరియు అప్పుడే మీరు మరియు ఇతరులు మీ గురించి మంచి గా అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. మీరు వ్యక్తులను కవర్ చేయవద్దు మరియు సాధ్యమైనంత వరకు కమ్యూనికేషన్ ని మెయింటైన్ చేయండి.