లిండా

మీ జీవితంలో ఏదో ఒక దాని గురించి మీ భావనలను ప్రతిబింబిస్తుంది. మీ గురించి లేదా ఇతరుల గురించి భావనలు, అస్పష్టంగా, మరింత ప్రత్యేకమైనవి లేదా మరింత ముఖ్యమైనవి. ఎవరైనా లేదా ఏదో ఒక అద్భుతమైన విమర్శ. మీ జీవితంలో ఏదైనా నష్టం మరియు/లేదా ఇబ్బంది నుంచి ఎల్లప్పుడూ సంరక్షించబడుతుంది. మీ జీవితంలో నికొన్ని ప్రాంతాలు మరింత అర్హత లేదా మంచి అని మీ భావనలు. ప్రత్యామ్నాయంగా, కలలో ఎవరైనా లేదా అందమైన దిఏదైనా మీరు కోరుకున్న ఫలితాన్ని లేదా అనుభవాన్ని ప్రతిబింబించవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన లేదా అసంభవమైన దేనిగురించి భావాలు. ఒక సమస్యకు సరైన పరిష్కారం కావాలని మీ కోరిక. వ్యతిరేక౦గా, కలలో అ౦ద౦గా ఉ౦డడ౦ ~పరిపూర్ణ మైన ప్రతికూలత~ లేదా ~పరిపూర్ణ అహ౦కారాన్ని~ ప్రతిబి౦బి౦చగలదు. ఒక వ్యక్తిని లేదా పరిస్థితిని ఓడించడం లేదా ప్రతిఘటించడం అసాధ్యమని మీరు భావించవచ్చు. మీరు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి, విమర్శి౦చడానికి, లేదా మీరు దానికి అర్హులు కాదని మీరు భావి౦చడానికి కూడా అది ఒక సూచనగా ఉ౦డవచ్చు. అది ఎప్పుడైనా ఒక సమస్య లేదా శత్రువు ను రక్షించడం ఎంత అసంభవమో మీ భావనకు కూడా ప్రాతినిధ్యం వస్తుంటుంది. అందంగా ఉండగలమనే కల మిమ్మల్ని ఇతరులు అద్భుతంగా లేదా అశుభకరమైనట్లుగా చూడగలమనే భావనలను సూచిస్తుంది. అది కూడా మెచ్చుకోవడమూ, మెచ్చుకోవడమూ కావచ్చు. మిమ్మల్ని ఎవరూ విమర్శించలేరు లేదా ఏదో తప్పు అని చెప్పలేరు అనే భావన. ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు కోరుకునే ది, లేదా మీరు కోల్పోయే ంత ముఖ్యమైనదని ఎవరైనా భావించడం వల్ల మీ జీవిత పుభావనలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక అందమైన మహిళ గురించి కల, మీరు కోరుకున్న దానిని ఖచ్చితంగా అందించే ఒక సమస్యకు ఫలితం లేదా పరిష్కారం గురించి మీ భావనలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అసాధారణ అవకాశం తో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం గురించి పెరిగిన ఆందోళనకు ఇది ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు. అ౦దమైన స్త్రీ ని క౦టక౦ వల్ల మీరు అ౦దమైన స్త్రీగురి౦చి మాట్లాడడ౦ లేదా మీ జీవిత౦లో ఏదైనా విమర్శి౦చడ౦ గురి౦చి అభద్రతా భావ౦ వ్యక్త౦ చేయవచ్చు. అది కూడా ఒక ప్రలోభానికి ప్రాతినిధ్య౦ వ౦టిది.