అంఖ్

ఆంఖ్ తో కల పూర్తిగా పరపతి నికోల్పోవడానికి సంకేతం. మీకంటే ఎక్కువ శక్తితో ఇతరుల అవసరాలు, కోరికలకు లోను కావాలి. ఇతరులు మీ కొరకు నిబంధనలను డిక్టేట్ చేయగలరని మీరు భావించవచ్చు. ప్రజలు ఆ౦ఖ్లను ఉపయోగి౦చడ౦ ద్వారా ప్రజలు దేవునిగా తమ శక్తిని సూచి౦చడానికి ఆ౦ఖ్లను ఉపయోగి౦చడ౦ పై నే ప్రతీకాత్మకత ఆధారపడి౦ది. ఉదాహరణ: ఒక వ్యక్తి ఆంఖ్ ను అప్పగించాలని కలలు కనేవాడు. నిజ జీవితంలో అతను తన అత్యంత ముఖ్యమైన ఉపాధి ఒప్పందాన్ని కోల్పోయాడు. మీ కెరీర్ నాశనం అయింది.