చక్రవర్తి

సర్వసమగ్ర శక్తి, సంపూర్ణ నియంత్రణకు ప్రతీకఅయిన ఒక చక్రవర్తి గురించి కల. ~అన్నీ కావాలి.~ ఏదీ మీ నియంత్రణ లేదా మీ స్వంత ంకాదని భావించడం. ఇది మీ మొదటి ఉండాలి. స్వయంచాలక సమ్మతి లేదా లోపానికి వేచి ఉంది. ప్రతిదాని గురించి ఆలోచించడం మీకు ఏది కూడా ఇవ్వబడదు.