రేక్

మీరు ఒక ప్రేమి౦చే ౦దునే ఉపయోగిస్తున్నారని కలగ౦టే, మీరు అలా చేయకు౦డా నేపని చేయడ౦ ఎన్నటికీ చేయడ౦ లేదని అర్థ౦. ఇతరులు కలిసి ఉండటం చూడటం కొరకు, మీరు ఇతరుల యొక్క స్వస్థత మరియు జీవితం గురించి సంతోషంగా ఉండాలని సూచించండి. కలలు కనేవారికి ముఖ్యమైన ప్రతీకలతో కూడిన స్వప్నం గా వర్ణించబడింది. ఈ కల వల్ల ఏదో ఒక అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం మీ ప్రణాళికలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని, ఫలితంగా మీరు విఫలం అవుతారు.