అరాచకం

అరాచకం గురించి కల మిమ్మల్ని లేదా ఇతర వ్యక్తులకు సంబంధించిన ది. మీ అంతట మీరు వ్యక్తీకరించేటప్పుడు మీరు కొంత సంయమనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఇది యథాతథ స్థితికి సంకేతంకావచ్చు.