అనకొండ, బోవా కాంస్ట్రిక్టర్

మీరు ఒక అనకొండ ను మీరు చూసినపుడు మీరు ఎలా ఉంటారు మరియు ప్రత్యేకమైనది. అంటే మీరు చాలా ప్రత్యేకమైన, ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. ఈ కల మీ లైంగిక జీవితం మరియు మీ యొక్క అవసరాలను కూడా తెలియజేస్తుంది. మీ సన్నిహిత జీవితంతో మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారో ఆలోచించడానికి భయపడవద్దు, బహుశా మీరు సంతోషంగా లేని ఏదో ఒకటి ఉండవచ్చు.