అనకొండ

అనకొండ గురించి కల, డిఫ్యుజ్ డ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ భావనలకు ప్రతీక. మీ గోల్స్ నుంచి వేరెవరో పూర్తిగా వేరు చేయబడేట్లుగా ధృవీకరించుకోవడం కొరకు మీ స్వంత ప్రయత్నాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం కూడా కావొచ్చు.