టాన్సిల్స్

టాన్సిల్స్ ను కలలో చూడాలంటే వాటి దీర్ఘసన్నద్ధతను సూచించండి. చివరకు మీరు నిజమైన మీరు చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.