ఆస్ బెస్బెటోస్

ఆస్ బెస్టస్ గురించి కల మీ జీవితంలో తప్పుల నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలా ఆందోళన చెందుతందని సూచిస్తుంది. మీరు ఏదో ఒక మంచి ఆలోచన భావించారు తెలివితక్కువదని. ఒక సమస్యతో వ్యవహరించటం అనేది క్లిష్టమైనది లేదా ముఖ్యమైనది. సమస్యాత్మక దోషాన్ని తొలగించడం అనేది ఒక ప్రాధాన్యత మరియు అది వరకు మరేదీ జరగరాదని భావించడం. గత సమస్యతో వ్యవహరించకపోతే పరిస్థితి మరింత దిగజారుతదని భావన. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఆస్ బెస్టాస్ మీరు లేదా మరెవరైనా గతంలో ఏమి చేస్తున్నారనే దాని గురించి స్పష్టంగా ఆలోచించరు అనే భావనను ప్రతిబింబించవచ్చు, ఇది ప్రస్తుత సమస్యను సృష్టించింది. నిర్లక్ష్యం సరిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లుగా భావించండి. ఆస్ బెస్టాస్ గురించి ఆందోళన చెందడం గురించి కల మీ గత నిర్లక్ష్యం మీ ప్రస్తుత విజయావకాశాలను దెబ్బతినుంతోఆందోళన చెందుతున్నట్లుగా ఒక సంకేతంగా చెప్పవచ్చు. ఒక తెలివితక్కువ పొరపాటు ను౦డి తప్పి౦చుకోవడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦డడ౦. ఆస్ బెస్టాస్ తొలగింపు గురించి కల, ఘోరమైన నిర్లక్ష్యం లేదా పశ్చాత్తాపాన్ని కలిగించే ఎంపికను సరిచేయడానికి సూచిస్తుంది. ఒక సమస్యను క్లియర్ చేయడానికి సమయం తీసుకోవడం. మీరు కీలకమని విశ్వసించే దానితో మీరు తీసుకునే సానుకూల చర్యలకు ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇది కావొచ్చు. ఒక పెద్ద తప్పు లేదా చెడ్డ ఐడియాతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం