గూఢాచ

గూఢచర౦ గురి౦చిన కల, వారు దాన్ని సాకారం చేసుకోనప్పుడు ఇతరులగురి౦చి వారికి అవగాహన కలిగి౦చడ౦. మీరు లేదా ఇతరులు ప్రత్యేకంగా ఇతరులను తనిఖీ చేయడం లేదా వారు లేనప్పుడు వారు ఏమి చేసారో అర్థం చేసుకోవడం. మీరు తదుపరి ఎవరైనా ఏమి చేయబోతున్నారో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రహస్యంగా ఎవరినైనా లేదా దేనిపైనైనా ఒక కన్నేసి ఉంచడం. Eavesda అది ఎంత నోసీ లేదా ఎవరైనా పరిశోధన కోసం ఇంటర్నెట్ యొక్క మీ ఉపయోగాన్ని సూచిస్తుంది కూడా కాదు.