టాయిలెట్ బ్రష్

టాయిలెట్ బ్రష్ తో కల, మీరు వదిలించుకోవాలని అనుకునే ఏదైనా లింగరింగ్ లేదా సమస్య రిమైండర్ లను మీరు గమనించడం కొరకు మిమ్మల్ని మీరు ఇబ్బంది పెట్టరాదని భావించడాన్ని సూచిస్తుంది. మీ జీవితంలో ఏదైనా ప్రతికూలలేదా ప్రమాదకరమైన దేనినైనా మీరు కోరుకునే ప్రాతినిధ్యం అనేది పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉంటుంది. మీ సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవద్దని.