దర్జీ

దర్జీ కల, ఊహాత్మకం పొందే అతని సామర్థ్యం గురించి జోస్యం.