సెలరీ

సెలరీ గురించి కల ఓపెన్ మైండెడ్ వైఖరికి ప్రతీక. కొత్త ఆలోచనలకు తెరతీయండి లేదా కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించండి. ఉదాహరణ: ఒక యువకుడు కౌంటర్ మీద సెలరీ ని కలగా చేశాడు. నిజ జీవితంలో అతను నెమ్మదిగా తన మతానికి చెందిన తన తల్లిదండ్రులను జుడాయిజం లోకి మార్చే మతం గురించి ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు. మతం మారినతరువాత తన తల్లిదండ్రులను అమ్ముకోవాలని తాను కోరుకుంటున్న ది బహిరంగ ానికి సెలరీ ప్రతిబింబిస్తుంది.